Generální souhlas (plné znění)

Generální souhlas

 

Zákonný zástupce (jméno a příjmení, adresa)

Žák / žákyně ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí (jméno, příjmení, adresa)

 

Dávám svůj souhlas Základní umělecké škole Alfréda Radoka Valašské Meziříčí se:

a)     zpracováním a evidencí osobních údajů

(dle zákona 101/2000 Sb. a zákona 133/2000 Sb. v platném znění) 

k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 56/2004 Sb. školského zákona v platném znění, mimoškolní akce školy (soutěže, veřejná vystoupení apod.), pojištění žáků v případě cest do zahraničí a pro jiné účely související s běžným chodem školy.

 

b)   pořizováním, používáním a zveřejňováním záznamů dítěte a zveřejňováním výtvarných či jiných prací dítěte

(dle zákona 101/2000 Sb. v platném znění)

k pořizování, používání a zveřejňování obrazových snímků (fotografií) a obrazových a zvukových záznamů dítěte a jeho projevů (audio/video nahrávky) a zveřejňování výtvarných či jiných prací mého dítěte (opatřených jménem a příjmením) v prostorách budovy školy, na soutěžích, přehlídkách a výstavách, v propagačních a informačních materiálech školy, na webových stránkách školy, v tisku a dalších médiích, a to po celou dobu školní docházky a po dobu archivace výše jmenovaných materiálů pro účely budování dobrého jména školy.

Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů.

Souhlas uděluji na celou dobu školní docházky.

 

Ve …………………... dne ……………….…..

……………………………………………………………………….

podpis zákonného zástupce