Výběrové řízení na pozici ÚČETNÍ

Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

zastoupena statutárním zástupcem MgA. Petrem Hajdylou

vypisuje výběrové řízení na pozici účetní školy

náplň práce na pozici účetní - POPIS

 

NEJNÁROČNĚJŠÍ PRÁCE VYKONÁVANÁ  ZAMĚSTNANCEM:

 

1.   Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky nebo úseku velké účetní jednotky včetně řešení případů 

 porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. Sestavování účetní závěrky účetní   jednotky a její zveřejňování.  Vedení účetních knih, deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence,

      jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.

 VÝSLEDNÁ  PLATOVÁ  TŘÍDA  :  9

 Souhrnný popis práce v systému dělby práce v organizaci:

Zajišťování ekonomických a účetních činností v organizaci.


činností, které zaměstnanec bude vykonávát:

 ODPOVĚDNOST

 

Vykonává účetní organizace a to v budově  ZUŠ  na ulici Komenského č: 67 ve Valašském Meziříčí

Je odpovědná/ný   řediteli školy.

Popis pracovních procesů - činností, které bude zaměstnanec vykonávat:

 

ÚČETNICTVÍ  ORGANIZACE

              

1.   Zpracovává ekonomické podklady k účetnictví.

2.   Připravuje podklady pro účtování dokladů, zpracovává a předkládá účetní závěrku.

3.   Provádí ucelený soubor účetních operací.

4.   Pravidelně kontroluje a sleduje pohledávky a závazky organizace.

5.   Provádí jednotlivé účetní zápisy v programu účetnictví dle jednotlivých středisek, včetně

      shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů.

6.   Sestavuje dokladové inventury a pořizování inventurních soupisů.

7.   Sleduje a eviduje pohyb finančních operací a stavu finančních prostředků bankovních účtech a provádí   

      kontrolu bankovních zůstatků.

8.   Provádí platební a zúčtovací styk s bankou.

9.   Zajišťuje inventarizace majetku a závazků.

10. Sestavuje odpisový plán hmotného a nehmotného majetku.

11. Provádí měsíční odpisy majetku.

12. Provádí účtování dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků.

13. Spravuje spisovou službu a datovou schránku.

 

EVIDENCE  ŠKOLNÉHO

 

1.   Zpracovává veškerou agendu evidence školného v elektronické verzi Klasifikace, dle předložených

      zpracovaných písemných podkladů.

2.   Zpracovává měsíční platby školného a provádí jejich měsíční předpis ve výnosech školy.

3.   Připravuje podklady školného k platbám a předává je pedagogům.

 

STATISTIKA  A  VÝKAZNICTVÍ

 

1.   Připravuje, zpracovává a předává měsíční, čtvrtletní a roční výkazy správnímu úřadu.

2.   Předává údaje o účetnictví do informačního systému CSÚIS.

 

KONTROLA

 

1.   Zabezpečuje kontrolu hospodářských operací z hlediska formální správnosti.

2.   Provádí kontrolu věcné správnosti zúčtování účetních dokladů.

3.   Zpracovává rozbory hospodaření.

4.   Respektuje příslušné směrnice a předpisy.

 

MAJETEK

 

1.   Zabezpečuje správu svěřeného majetku.

2.   Provádí inventarizaci hmotného a nehmotného majetku.

3.   Plní další úkoly související s uvedenou činností dle pokynů ředitele školy.

 

Požadovaný profil:

 • Úplné SŠ vzdělání ekonomického/účetního směru
 • Praxe ve školské příspěvkové organizaci jako účetní výhodou
 • Znalost příslušných zákonů
 • Znalost práce s počítačem (vč. programových aplikací pro účetnictví)
 • Komunikační a organizační schopnosti
 • Flexibilita, samostatnost, důslednost, odpovědnost
 • Zájem o další vzdělávání
 • Trestní bezúhonnost

Nástup: 20. 2. 2018 do pracovního poměru na úvazek 1,0

Zájemci o místo účetní školy zašlou 

 • Žádost o přijetí do pracovního poměru
 • Strukturovaný profesní životopis (s uvedením e-mailového kontaktu)
 • Prohlášení (souhlas se zpracováním poskytnutých osobních dat v rámci výběrového řízení.
 • Potvrzení o trestní bezúhonnosti ne starší tří měsíců

e-mailem: hajdyla@zus-vm.cz