Generální souhlas (plné znění)
Studium

Generální souhlas

 

Zákonný zástupce (jméno a příjmení, adresa)

Žák / žákyně ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí (jméno, příjmení, adresa)

 

Dávám svůj souhlas Základní umělecké škole Alfréda Radoka Valašské Meziříčí se:

a)     zpracováním a evidencí osobních údajů

(dle zákona 101/2000 Sb. a zákona 133/2000 Sb. v platném znění) 

k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 56/2004 Sb. školského zákona v platném znění, mimoškolní akce školy (soutěže, veřejná vystoupení apod.), pojištění žáků v případě cest do zahraničí a pro jiné účely související s běžným chodem školy.

 

b)   pořizováním, používáním a zveřejňováním záznamů dítěte a zveřejňováním výtvarných či jiných prací dítěte

(dle zákona 101/2000 Sb. v platném znění)

k pořizování, používání a zveřejňování obrazových snímků (fotografií) a obrazových a zvukových záznamů dítěte a jeho projevů (audio/video nahrávky) a zveřejňování výtvarných či jiných prací mého dítěte (opatřených jménem a příjmením) v prostorách budovy školy, na soutěžích, přehlídkách a výstavách, v propagačních a informačních materiálech školy, na webových stránkách školy, v tisku a dalších médiích, a to po celou dobu školní docházky a po dobu archivace výše jmenovaných materiálů pro účely budování dobrého jména školy.

Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů.

Souhlas uděluji na celou dobu školní docházky.

 

Ve …………………... dne ……………….…..

……………………………………………………………………….

podpis zákonného zástupce

 

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679  (GDPR)


Já, níže podepsaný/á


Jméno a příjmení

………………………………………………………..……………………………………..

Narozený/á

………………………………………………………..……………………………………..

Adresa

………………………………………………………..……………………………………..(dále jen „Subjekt údajů“)

uděluji tímto Základní umělecké škole Alfréda Radoka Valašské Meziříčí (dále jen „škola”), se sídlem Komenského 67, 75701, Valašské Meziříčí, IČ: 00851914, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:


Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení

studijní zaměření

fotografie, audiozáznam, videozáznam z akce školy

informace o umístění v soutěžích, vystavovaná díla

informace o osobách, které vyzvedávají nezletilého žáka ze školy


Účelem zpracování osobních údajů je:

propagace výsledků žáků školy na webu školy,

na stránkách školy na sociálních sítích,

ve výroční zprávě školy a dalších propagačních materiálech (propagační CD, DVD, plakáty školních akcí, propagace v tisku, výstavy v galeriích).


Doba zpracování osobních údajů je:

po dobu studia žáka ve škole a následně ještě jeden rok od jeho ukončení


Osobní údaje nebudou poskytnuty  třetím osobám.


Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů ,

nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)  máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V ………………………………… dne …………………………


……………………………

podpis