Nejčastěji kladené dotazy (FAQ)
O škole

Od kolika let přijímáme děti do ZUŠ?

 • od 5 let (poslední rok MŠ) = hudební, taneční a výtvarný obor
 • od 7 let (2. třída ZŠ) = literárně dramatický obor

Před přijetím do ZUŠ děti absolvovují krátkou talentovou zkoušku, která potvrdí jejich dispozice pro zvolený obor - hudební sluch, rytmické cítění, pohybové nebo výtvarné nadání apod.

 

Mohou do ZUŠ nastoupit i starší děti?

Ano, mohou, ale záleží na kapacitních možnostech školy a jednotlivých učitelů. Obecně platí, že přednost mají žáci, kteří absolvují přípravné výchovy v ZUŠ v jednotlivých oborech.

 

Lze do ZUŠ nastoupit v průběhu školního roku?

Hudební obor:

Ne, je to možné pouze na začátku školního roku. Výjimečně je možné nastoupit v pololetí, pouze pokud se učiteli v hudebním oboru uvolní místo odchodem jiného žáka.

Nehudební obory = výtvarný, taneční a literárně dramatický:

Záleží na dohodě s vedením školy a vyučujícím.

 

Jak probíhá studium na ZUŠ?

Přípravné studium - hudební, taneční, výtvarnédo 7 let věku dítěte

Rozvíjí se základní předpoklady dítěte pro další studium uměleckých oborů.

I. stupeň – obecně od 7 do 14 let věku dítěte (liší se podle oborů)

II. stupeň – obecně od 14 do 18 let věku dítěte

Ukončení studia na ZUŠ je možné pouze k 30. červnu, jen ve výjimečných případech (závažných zdravotních problémech) k 31. lednu.

 

Výuka probíhá dle platných učebních plánů, osnov pro Základní umělecké školy schválených MŠMT ČR a nově také dle schváleného Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí.

V hudebním oboru je výuka individuální, skupinová i kolektivní, v ostatních oborech převážně kolektivní.

 

Proč dát dítě do ZUŠ? Nejsou lepší kroužky?

Obojí má své výhody a nevýhody.

Kroužky: V kroužku jde o zábavu, využití volného času dítěte.

V kroužku jsou obvykle minimální nebo žádné nároky na domácí přípravu žáka. S kroužkem může žák kdykoli skončit.

Základní umělecká škola:

ZUŠ je náročnější, je to studium, které obsahuje jak praktickou výuku hry na nástroj, tak teoretickou přípravu (hudební nauka) – výuka 2x týdně.

  • Na děti v ZUŠ jsou kladeny vyšší nároky než v kroužku, jde o individuální výuku žáka, vyžaduje se domácí příprava – tedy cvičit na nástroj doma.
  • Je potřebná spolupráce  rodičů s učiteli.
  • Učitelé ZUŠ jsou ve svém oboru profesionálové, svůj obor studovali (konzervatoř, JAMU, HAMU, taneční konzervatoře, umělecké výtvarné školy apod.), dobře ho ovládají a často jsou aktivními hráči v různých orchestrech či skupinách. Zároveň jsou také pedagogy a ví, jak učit.
  • Učitel eviduje písemně pokroky žáka po celou dobu studia a nároky na žáka, složitost skladeb a tempo výuky uzpůsobuje jeho schopnostem a pokroku.
  • Nejšikovnější děti se účastní soutěží ZUŠ vyhlašovaných ministerstvem školství a jiných soutěžních akcí.
  • Na konci školního roku je žák za svou práci hodnocen – dostává vysvědčení.

 

Musí dítě chodit do hudební nauky?

Ano, hudební nauka je povinná, prvních 5 let studia na ZUŠ.

Žák si může vybrat, zda absolvuje předmět Hudební nauka, nebo předmět Hudební nauka s pěveckým sborem.

 

Můžu školné zaplatit v hotovosti?

Školné se standardně platí převodem z bankovního účtu.

Platby školného v hotovosti v kanceláři školy nepřijímáme. Platba v hotovosti je možná pouze na přepážce Komerční banky vkladem hotovosti na účet školy.

 

Informace k placení školného poskytne kancelář školy na čísle 571 622 547.

 

Kdy probíhá zápis do školy a talentové zkoušky?

 • Zápis do ZUŠ a talentové zkoušky probíhají každý rok v dubnu či květnu, termín upřesňujeme v místním tisku, na webových stránkách školy, na Facebooku (ZUŠ Valašské Meziříčí) a na vývěsce ve škole.
 • Přihlásit se do ZUŠ je možné i po termínu zkoušek.
 

 

Co zjišťujeme při talentových zkouškách?

Hudební obor:

průzkum hudebního sluchu a rytmu

Taneční obor:

zjištění tělesných dispozic, rytmického cítění

Výtvarný obor:

zájem o výtvarné umění, ukázku domácích prací dítěte přineste s sebou

Literárně dramatický obor:

průzkum rytmu, orientace v prostoru, schopnost komunikace, úroveň tvořivosti

 

(Pozn. Zájemce o přípravu na konzervatoř prochází odlišnou úrovní talentových zkoušek.)