GDPR
O škole

Zásady zpracování osobních údajů a informace o pořizování fotografií a audio-video záznamů

platné ode dne 6. 5. 2024

Správcem vašich osobních údajů je:

Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

se sídlem: Komenského 67, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00851914

právní forma: příspěvková organizace

zřizovaná: Zlínským krajem

zastoupená: Mgr. Martou Vavříkovou (zástupcem statutárního orgánu)

kontaktní údaje:              e-mail:  info@zus-vm.cz

telefon: +420 731 651 362

(dále také „Správce osobních údajů“ nebo „Správce“)

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce jmenoval: Ing. Mgr. Petra Pavelková

kontaktní údaje:              e-mail: pavelkova@az-comp.cz    tel.: 777 072 276

Správce Vás tímto v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“) a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známým jako nařízení GDPR, informuje, že pro splnění zákonné povinnosti, při plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pro ochranu životně důležitých zájmů nebo pro účely oprávněného zájmu (dále také „Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat osobní údaje (dále také „OÚ“) žáků a studentů v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, národnost, státní občanství, místo pobytu, druh pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, zdravotní pojišťovna, obrazový záznam prostřednictvím kamerového systému a případně další údaje, které uvedete v dokumentu „Přihláška ke vzdělávání“. Dále pak osobní údaje ze zvláštní kategorie (citlivé OÚ): údaje o zdravotním stavu, vyjádření PPP[1] nebo SPC[2].

U zákonných zástupců žáků a studentů evidujeme kromě většiny výše uvedených základních OÚ případné informace o svěření dítěte do péče.

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účely splnění všech zákonných povinností vyplývajících z provozu škol a školských zařízení, z organizace vzdělávání, vedení školní matriky, pro organizaci soutěží, exkurzí, seminářů, workshopů, uměleckých vystoupení a zajištění bezpečnosti v budově Správce (dále také „Účel“), a to na základě legitimního Právního důvodu zpracování. Pro účely zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v budově Správce a pro účely ochrany majetku subjektů i Správce je instalován kamerový systém ve vstupu do budovy školy (Komenského 67). Záznamy o vstupu osob do budovy správce (záznamy o použití kamerové záznamy) nejsou preventivně vyhodnocovány. Příslušné záznamy budou analyzovány Správcem nebo poskytovány příslušným vyšetřujícím orgánům pouze za účelem odhalování přestupků či trestné činnosti. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Správce Vás informuje, že bude pořizovat a používat fotografie, časově omezené videozáznamy a audiozáznamy během práce s žáky a studenty bez souhlasu se zpracováním osobních údajů a bez souhlasu se zachycením podobizny člověka v souladu s § 89, zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a v souladu s nařízením GDPR a ZZOÚ formou reportážních fotografií nebo záznamů zejména v těchto případech:

 • pro umělecké účely, akademickou nebo literární činnost;
 • dokumentace kulturních a soutěžních vystoupení;
 • přiměřeným způsobem pro nekomerční propagační účely a prezentaci škol a školských zařízení;
 • publikování poznatků v odborných publikacích;
 • dokumentace pracovních (pedagogických) přístupů v případě nemožnosti demonstrovat práci s žáky a studenty přímo;
 • zpracování vědeckých, diplomových a podobných prací.

V jiných případech bude vždy Správcem osobních údajů (v souladu s § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) ještě před započetím zpracování fotografií nebo pořizováním audio/video záznamů vyžadován souhlas subjektu údajů se zpracováním takových údajů a před případným započetím fotografování nebo nahrávání audio/video záznamu bude vyžadován souhlas fyzické osoby se zachycením podobizny člověka.

Žák, student nebo zákonný zástupce má právo požadovat bezodkladné zablokování či odstranění informace, fotografie či záznamu týkajícího se jeho osoby, který zveřejňovat nechce. Platí to i o fotografiích či záznamech žáka či studenta bez uvedení jména v rámci obecné dokumentace školních akcí a úspěchů.

Správce Vás jakožto zákonné zástupce dětí (žáků a studentů) informuje, že bude zveřejňovat výsledky školních prací a úspěchů Vašeho syna/dcery (jde zejména o výkresy, literární díla, umělecké a reportážní fotografie a audio/video záznamy) v rámci školních a mimoškolních soutěží, výstav a přehlídek, a to formou uvedení jména, příjmení, věku, ukázky práce, umístění v soutěži, fotografie a popř. videozáznamu v propagačních materiálech školy, ve výroční zprávě školy, na internetových stránkách školy, na nástěnkách umístěných ve škole, na veřejných výstavách pořádaných školou a v publikacích, zabývajících se činností školy.

Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ patří externí poskytovatelé služeb, s nimiž má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou zpracovateli, ale zprostředkovávající či vykonávající pro školu služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti.

Správce Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše OÚ příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika. 

Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu zpracování, a že máte právo požadovat přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů („Dozorový úřad“), že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.

Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ:

 • jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel;
 • jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování;
 • jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování;
 • jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně;
 • jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. 

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se Vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude představovat riziko zásahu do Vašich práv a svobody, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu Dozorovému úřadu a v případě vysokého rizika budete Správcem neprodleně informováni.

 

[1] Pedagogicko-psychologická poradna

[2] Speciálně pedagogické centrum