Historie a současnost školy
historie a současnost školy

 

HISTORIE

Vznik školy – zahájení výuky

Počátek vzniku školy sahá až do roku 1939, kdy byla založena jako městská hudební klavírní a houslová škola pod vedením hudebního pedagoga Josefa Brabce. Výuku zahájila ve dvou pronajatých místnostech v bývalé měšťanské škole na Komenského ulici č. 2 (nyní SOU stavební) s vypůjčenými klavíry. Ve školním roce 1939/40 ji navštěvovalo 91 žáků a o výuku se postarali 3 pedagogové. V dalším školním roce se počet žáků zvýšil už na 171. Začalo se vyučovat hudební nauce, intonaci a orchestrální hře. Byly pořízeny hudební nástroje a současně byl založen 22členný dětský pěvecký sbor. Škola prokázala svůj přínos pro kulturní život města, proto byla v roce 1942 převzata do městské správy. Přestože počátky její činnosti sahají do válečného období, počet žáků i vyučujících se zvyšoval. V letech 1944/45 evidovala škola 336 žáků a 8 vyučujících. Nějakou dobu působila v budově gymnázia a v učitelském ústavu. Vlastní budovu v Komenského ul. č. 67 (současné sídlo školy) získala v roce 1948. Škola se začala postupně rozšiřovat o další oddělení – dechových a lidových nástrojů, a byla změněna na „základní hudební školu“. Zájem veřejnosti o návštěvu školy se stále zvyšoval.

 

60. léta 20. stol. – nové obory

V roce 1960 došlo na základě zákona ke změně jejího názvu na „lidovou školu umění“, která již mohla rozšířit svou specializaci o obor výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Vzhledem k omezeným prostorovým byl výtvarný obor zřízen až v roce 1966, u počátku stála pedagožka a malířka Jana Ullrichová. O rok později, v roce 1967, zakládá taneční pedagožka Jitka Valachová obor taneční. Výuka těchto oborů probíhala v budově Domu služeb na Křižné ulici. V r. 1969/70 školu navštěvovalo celkem 443 žáků. V roce 1982 ale musela škola prostory v Domě služeb opustit. Po dobu šesti let byly nehudební obory vyučovány v tělocvičně a třech pronajatých místnostech v ZŠ Šafaříkova. V roce 1985 byl založen poslední nový obor v ZUŠ, a to obor literárně dramatický. V devadesátých letech zde začala působit paní MgA. Bohumila Plesníková, pedagogická osobnost, která se významnou měrou zasloužila o propojení odkazu Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí se jménem naší školy.

V roce 1988 škola získala do užívání budovu na Svěrákově ulici, kam se přestěhovaly nehudební obory – výtvarný, taneční i literárně dramatický. Ve školním roce 1988/89 evidovala škola ve všech oborech celkem 606 žáků.

 

90. léta 20. stol. – změny v organizaci

Od roku 1990 užívá škola nový název „základní umělecká škola“ – plným názvem Základní umělecká škola Valašské Meziříčí.

Výuka probíhá nadále v hlavní budově na Komenského 67 a po celá 90. léta jsou nehudební obory vyučovány v budově na Svěrákově ulici 105.

Za dobu své činnosti, během níž zde působilo 8 ředitelů, dala ZUŠ základy uměleckého vzdělání několika generacím dětí města Valašské Meziříčí a jeho okolí. Vychovala i mnoho významných osobností našeho kulturního a společenského života.

 

Počátek 21. století – rozšíření školy o pobočky

Počátek nového století v ZUŠ je ve znamení rozšiřování nabídky uměleckého vzdělávání za hranice města Valašské Meziříčí. Škola začíná vyučovat na dalších místech:

1.9. 2003 – Zašová (začíná výukou tanečního oboru)

1.9. 2006 – Vidče (začíná výukou výtvarného oboru)

1.9. 2007 – Kelč (zahajuje hudební a literárně dramatický obor)

1. 9. 2013 - Lešná

1. 9. 2014 - Poličná (zrušeno k 1. 9. 2021)

1. 9. 2014 - Loučka

1. 9. 2022 - Růžďka

Škola rozšiřuje kapacitu žáků na 1.040 žáků, kterou na maximum naplní poprvé v roce 2008 a které dosahuje každoročně až dosud.

 

Rok 2012 – změna názvu školy

Velká změna se udála počínaje 1. 9. 2012, kdy byl schválen nový oficiální název školy, a to: Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí.

Škola byla pojmenována na počest slavného českého divadelního a filmového režiséra Alfréda Radoka, jehož syn David pokračuje v jeho stopách. Na slavnosti Odkaz Alfréd Radoka městu Valašské Meziříčí, která proběhla v červnu 2011, byly za účasti obou dětí Alfréda Radoka – Davida Radoka a Barbory Schulhof – ředitelce slavnostně předány klíče od nově pojmenované školy. Takto byla zahájena tradice, která se každoročně opakuje pod názvem Festival ZUŠ Alfréda Radoka.

 

Proč zrovna Alfréd Radok?

Čtěte zde...

 

 

SOUČASNOST

ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí je příspěvkovou organizací, která je od r. 2001 zřizována Zlínským krajem. Škola nabízí výuku ve čtyřech uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém, kterou navštěvuje celkem 1040 dětí. Je to téměř jedenáctkrát větší počet žáků, než se kterým před 70 lety zahajovala svou činnost. Výuka pod vedením kvalifikovaných učitelů je realizována dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Školní vzdělávací program je vymezen Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání, který byl vydán Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 31. 5. 2010 pod č.j. 12 955/2010-22 s platností od 1. 9.2010.

Škola umožňuje studium také handicapovaným dětem, se kterými pracuje odborný pedagog.

Výuka probíhá ve Valašském Meziříčí na těchto místech:

Hudební obor a ředitelství školy sídlí na ulici Komenského 67.

Budova bývalého učiliště potravinářského na ulici Sokolské 638/12 je místem, kde probíhá výuka: dechových nástrojů, dětských pěveckých sborů, sólového zpěvu, výtvarného oboru a animace, keramiky a oboru literárně dramatického, částečně tanečního oboru, bicích nástrojů a dechového orchestru. 

Taneční obor ZUŠ – výuka probíhá v Tanečním centru, vstup z ulice Vodní (bývalý bazén).

Škola je postupně vybavována novými hudebními nástroji a moderními pomůckami, včetně počítačů, grafických tabletů, dataprojektorů, vizualizérů a dalšího moderního technického vybavení. Plánuje se zřízení multimediální učebny pro výuku hudební teorie.

Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, platného v daném školním roce, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství. Výuka je vedena podle nejnovějších metod a trendů s důrazem na solidní klasické základy a zvládnutí podstaty řemesla v daném oboru. 

 

               

     Komenského 67                  Sokolská 638/12                         Vodní ulice